Zásady ochrany osobních údajů

17. 10. 2023

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů poskytované ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) zástupcům zákazníků a obchodních partnerů společnosti ABX software s.r.o.

Správce vašich údajů

Společnost ABX software s.r.o., IČ: 27968588, se sídlem Závodu Míru 739/9a, 36017 Karlovy Vary jako správce vás tímto v souladu s GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech.

Kontaktní údaje správce: adresa: Závodu míru 379/9a, Karlovy Vary 36017 email: office@ab-x.cz

Účely zpracování vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:

 • plnění povinností vyplývajících ze smluv;
 • plnění povinností vyplývajících z podmínek využívaných služeb;
 • plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;
 • vedení kontaktů na zástupce zákazníků a obchodních partnerů;
 • zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb;
 • pořádání obchodních akcí a školení včetně zvaní;
 • personalizovaného přístupu k našim internetovým službám;
 • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů.

Zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů:

 • Identifikační údaje – Abychom vás mohli nezaměnitelně identifikovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, titul, firma, pozice ve firmě.
 • Kontaktní údaje – Abychom vás mohli kontaktovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní čísla, adresa firmy nebo kontaktní adresa.
 • Údaje o zakoupených produktech – Abychom mohli lépe a rychleji reagovat na Vaše dotazy nebo technické problémy, evidujeme seznam a verze zakoupených programů.

Pro zpracování vašich osobních údajů využíváme další zpracovatele. Tito zpracovatelé jsou smluvně vázáni dodržovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a nesmí tak poskytovat žádné údaje třetím stranám.

Doba zpracování vašich údajů

Správce uchovává osobní údaje

 • Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Jaká máte práva

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy.

 • Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu.
 • V případech zpracování vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat.
 • Pokud budete chtít odvolat souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování vašich údajů, nebo vyjádříte nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, máte právo na výmaz či omezení zpracování.
 • Právo na přístup ke svým údajům a vaše další práva uplatníte písemnou žádostí zaslanou poštou na adresu naší společnosti nebo zaslanou elektronicky na info@ab-x.cz.
 • Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů není v pořádku, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pro plnění technické podpory, kterou zajišťujeme zákazníkům pomocí vzdálené správy nejsme z hlediska GDPR správcem ani zpracovatelem, protože se jedná o nahodilý přístup k Vašim datům za účelem řešení problémů, nikoliv o správu vašich dat.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.